StoryEditor

Pravidlá a podmienky súťaže – Súťaž o najlepšiu bežeckú selfie

28.07.2015, 14:08
Autor:
HNHN

1  Usporiadateľ

1.1  Súťaž organizuje spoločnosť MAFRA Slovakia, a. s. so sídlom Nobelova 34, 836 05 Bratislava, IČO: 31 333 524, DIČ: 2020298984, IČ DPH: SK2020298984, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 476/B.

2  Termín a miesto trvania súťaže

2.1  Súťaž sa koná od 23. 7. 2015 do 31. 8. 2015 vrátane na internetovom portáli hnonline.sk, erun.sk a fun page – RUN magazínu na Facebooku a v časopise RUN číslo 5/2015.

3  Účastníci súťaže

3.1  Na súťaži sa môže zúčastniť osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky staršia ako 18 rokov (účastník).

3.2  Na súťaži sa nemôžu zúčastniť zamestnanci a rodinní príslušníci zamestnancov usporiadateľa a ďalších spoločností, ktoré sa podieľajú na tejto súťaži, ani osoby im blízke.

4   Podmienky na účasť v súťaži

4.1  Do súťaže bude zaradený každý účastník, ktorý pošle do 10. 8. 2015 na e-mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. svoju bežeckú „selfie“ fotografiu a pár slov o tom, čo ho pri behu ženie vpred. Každý účastník je povinný uviesť mailový a telefonický kontakt (mobil), kde bude zastihnuteľný. V prípade, ak tieto kontakty nebudú uvedené alebo účastník súťaže nebude reagovať na pokusy o kontaktovanie zo strany organizátora súťaže, tak organizátor súťaže má právo takúto fotografiu vyradiť zo súťaže

4.2  Prihlásením sa do súťaže účastník automaticky dáva bezodplatne povolenie na zverejnenie zaslanej fotografie počas neobmedzenej doby na stránke hnonline.sk a www.erun.sk, na fun page magazínu RUN na Facebooku a v časopise RUN 4/2015.

4.3  Každý účastník môže súťažiť len s jednou fotografiou a môže mu byť vytvorený len jeden súťažný profil.

4.4  Účastník zaslaním fotografie do súťaže potvrdzuje, že disponuje výhradnými právami na túto fotografiu, má vysporiadané všetky práva s autorom fotografie a zároveň aj všetky práva s ďalšími osobami, ktoré sa na fotografii nachádzajú.

4.5  Účastník zaslaním fotografie do súťaže potvrdzuje, že použitím fotografie usporiadateľom podľa týchto pravidiel nebudú nijako porušené ani ohrozené práva tretích osôb, zaväzuje sa usporiadateľa odškodniť z prípadných nárokov týchto osôb vznesených proti usporiadateľovi.

4.6  Odporúčaná veľkosť fotografie je 1 830 x 2 151 px. Povolený je len formát jpg a maximálna veľkosť súboru nesmie presiahnuť 10 MB.

4.7  Výhercovia súťaže budú o výhre informovaní e-mailom alebo telefonicky v deň vyhodnotenia súťaže.

4.8  Usporiadateľ je oprávnený zo súťaže vyradiť fotografie, ktoré

a) nezodpovedajú zadanej téme súťaže,

b) obsahujú prvky násilia či pornografické prvky, alebo sú inak v rozpore s dobrými mravmi,

c) môžu poškodiť dobré meno usporiadateľa alebo dobré meno tlačených a internetových médií usporiadateľa,

d) pri ktorých bol zistený podvod pri hlasovaní či nedodržanie ďalších podmienok súťaže.

O tom, či prihlásená fotografia vyhovuje podmienkam súťaže, rozhoduje usporiadateľ.

5  Harmonogram súťaže

Prihlasovanie: od 23. 7. 2015 do 10. 8. 2015.

Hlasovanie: od 15. 8. 2015 do 31. 8. 2015.

Vyhodnotenie výhercov a zverejnenie oficiálnych výsledkov na stránke erun.sk a na Facebooku magazínu RUN: 2. 9. 2015.

6   Spôsob internetového hlasovania a limity hlasov

6.1 O poradí jednotlivých fotografií  rozhodnú hlasovaním používatelia internetových stránok hnonline.sk a erun.sk podľa svojich osobných preferencií na týchto stránkach a v období určenom na hlasovanie.

6.2 Hlasovanie je obmedzené na 5 hlasov pre jeden počítač a pre každú fotografiu za hodinu a  5 hlasov na jednu IP adresu pre každú fotografiu za hodinu.

6.3 Hlasovanie bude uzavreté každý deň od polnoci do 5.00 h ráno.

6.4 Akékoľvek hlasovanie pomocou automatických systémov, tzv. robotov, je zakázané a  môže mať za následok vyradenie fotografie zo súťaže. Rovnako použitie iných spôsobov umožňujúcich opakované hlasovanie bude kvalifikované ako podvod, organizátor súťaže má právo takúto fotografiu zo súťaže vyradiť. K vylúčeniu môže dôjsť aj pri odhalení viacnásobnej registrácie.

6.5 Pre získanie väčšieho počtu hlasov môžu súťažiaci zverejňovať odkazy na súťažné fotografie v diskusných fórach, prostredníctvom sociálnych sietí aj na svojich osobných stránkach.

6.6 V prípade rovnosti hlasov rozhoduje o postupujúcom skorší dátum vloženia fotografie do súťaže.

7  Výhra

7.1 Prvý výherca bude vybratý formou internetového hlasovania na stránke hnonline.sk a erun.sk, ako sa uvádza v bode 6 tohto dokumentu.

7.2 Druhý výherca vzíde z hlasovania odbornej poroty zloženej zo 7 členov určených usporiadateľom. Každý z členov poroty vyberie svoju favorizovanú fotografiu zo všetkých prihlásených fotografií. Do užšieho výberu postúpi 7 fotografií, pričom každý člen poroty hodnotí každú z favorizovaných fotografií počtom bodov od 1 do 10. Vyhráva fotografia s najväčším počtom bodov.  

7.3 Víťaz internetového hlasovania získa športový fotoaparát Canon PowerShot D30 v celkovej cene 253 € s DPH.

7.4 Víťaz, ktorý vzíde z hlasovania poroty, získa športový fotoaparát Canon PowerShot D30 v celkovej cene 253 € s DPH.

8   Ďalšie podmienky

8.1 Vymáhanie účasti alebo výhry v súťaži súdnou cestou je vylúčené, rovnako ako vyplatenie výhier v hotovosti či ich výmena za iné výhry. Rovnako nie je možné reklamovať predmet výhry.

8.2 Účastník súťaže bude vylúčený v prípade, ak usporiadateľ zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie zo spáchania podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého z účastníkov či inej osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry.

8.3 Účastník súťaže prevzatím výhry vyjadruje časovo neobmedzený súhlas so zverejnením svojho mena, priezviska, mesta a fotografie na webových stránkach a v tlačených periodikách usporiadateľa v rámci vyhlásenia výsledkov súťaže a informovania o súťaži a aj pri ďalších marketingových aktivitách.

8.4 Usporiadateľ si vyhradzuje právo súťaž zrušiť, prípadne upraviť jej pravidlá a podmienky po celý čas jej trvania, a to bez udania dôvodov a stanovenia náhrady. Takéto rozhodnutie je účinné odo dňa jeho uverejnenia na webových stránkach alebo v tlačených periodikách usporiadateľa.

8.5 Súťaž je propagačnou súťažou, ktorá nie je hazardnou hrou podľa zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.

8.6 Usporiadateľ súťaže nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku poskytnutia nesprávnych údajov zo strany účastníkov súťaže alebo neprevzatím vecnej výhry.

9  Ochrana osobných údajov

9.1 Osobné údaje sú na účely týchto pravidiel a podmienok súťaže všetky identifikačné údaje poskytnuté účastníkom súťaže usporiadateľovi (meno, priezvisko, adresa, e-mail, podobizeň). Prihlásením sa do súťaže udeľuje účastník usporiadateľovi súhlas so spracovávaním ním poskytnutých osobných údajov na účel realizácie súťaže a odovzdania výhry. Súhlas dáva súťažiaci na dobu neurčitú. Súťažiaci je oprávnený súhlas podľa týchto podmienok kedykoľvek odvolať, a to písomne listom odoslaným na adresu sídla usporiadateľa. Ak účastník odvolá súhlas so spracovaním osobných údajov počas trvania súťaže, má to za následok automatické vyradenie fotografie účastníka zo súťaže.

9.2 Súťažiaci nie je podľa žiadneho všeobecne záväzného právneho predpisu povinný poskytnúť prevádzkovateľovi svoje osobné údaje ani svoj súhlas s ich spracovaním za účelom uvedeným v týchto pravidiel a podmienok súťaže a poskytnutie osobných údajov a súhlasu s ich spracovaním je dobrovoľné.

9.3 Účastník súťaže má v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení právo vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané, právo vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich údajov v informačnom systéme, informácie o zdroji, z ktorého boli získané jeho osobné údaje na spracúvanie a zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo vyžadovať opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, (iv) právo vyžadovať likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, alebo, ak došlo k porušeniu zákona č. 122/2013 Z. z. a právo vyžadovať blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti. Účastník súťaže má právo na základe písomnej žiadosti u usporiadateľa namietať voči (i) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu, (ii) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona č. 122/2013 Z. z. na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona č. 122/2013 Z. z.  na účely priameho marketingu. Účastník súťaže má právo na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, u usporiadateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona č. 122/2013 Z. z. vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené. Účastník súťaže na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u usporiadateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu usporiadateľa, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Účastník súťaže má právo žiadať usporiadateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania; toto právo nemá iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov účastníka súťaže, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov usporiadateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke účastníka súťaže, alebo ak usporiadateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov účastníka súťaže. Účastník súťaže pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu pre ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

menuLevel = 2, menuRoute = rungo/behy, menuAlias = behy, menuRouteLevel0 = rungo, homepage = false
02. jún 2023 21:30